Voucher KASKADA – REGULAMIN

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do realizowania voucherów zgodnie z poniższym regulaminem:

REGULAMIN VOUCHERA 

 1. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny,
 2. Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu,
 3. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 4. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 5. Voucher może być realizowany wyłącznie w Kaskada Hotel, przy ulicy Międzyzdrojskiej 37 w Poznaniu,
 6. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 7. Kaskada Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 8. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 10. Kaskada Hotel ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
 11. a) Upłynął termin ważności Vouchera
 12. b) Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze
 13. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 14. Kaskada Hotel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Hotel, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 15. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem jego otrzymania.