Regulamin hotelu

 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Kaskada.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Hotelu.
 • 2 DOBA HOTELOWA
 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do godz 12.00 dnia następnego.
 3. Życzenia przedłużenia pobytu Gość hotelowy powinien zgłosić do godz. 09.00 w recepcji. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 • 3 FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z REZERWACJĄ ORAZ MELDUNKAMI
 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią
  oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, na osobie Gościa, pracowników, osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie hotelu.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 • 4 USŁUGI
 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi dyrekcji hotelu natychmiastową reakcję.
 3. Na życzenie Gościa hotel nieodpłatnie świadczy następujące usługi: udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą budzenie o zaplanowanej porze nadzór nad bagażem Gościa powierzonym hotelowi począwszy od dnia, w którym rozpoczyna się doba hotelowa do końca dnia korzystania przez gościa z pokoju hotelowego
 • 5 ZASADY PORZĄDKOWE
 1. W hotelu między godz. 22.00, a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy.
 2. Gość oraz osoby odwiedzające Gościa obowiązane są zachowywać się w taki sposób, aby nie naruszać prawa innych do niezakłóconego i spokojnego wypoczynku.
 3. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu, hotel ma prawo obciążyć Gościa kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 1.100 złotych brutto.
 4. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania środków odurzających oraz wnoszenia
  i spożywania własnego alkoholu. W razie naruszenia zakazu, hotel ma prawo obciążyć Gościa kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 1.100 złotych brutto.
 5. Kosztami związanymi z usunięciem wszelkich skutków wynikających z naruszenia zakazów,
  o których mowa w ust. 3 oraz 4, przewyższającymi kwotę wskazaną powyżej, obciążony zostanie Gość hotelowy naruszający powyższe zasady.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 7. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.
 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia i zanieczyszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy gościa, odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowanie się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 • 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług z zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcje o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeżeli przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów
  o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt. STRZEŻONY/NIESTRZEŻONY
 • 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

 • 9 PRZETRWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel.
 2. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.