Regulamin plaży

REGULAMIN MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI „KASKADA”

 

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli, zorganizowane jest na terenie Hotelu i Restauracji Kaskada.
 2. Przez miejsce wykorzystywane do kąpieli rozumie się całą plażę (dalej zwana Plażą) oraz część wodną kąpieliska (dalej zwaną Kąpieliskiem) do niej przyległą, wyznaczoną strefami, o których mowa w pkt. 7 regulaminu.
 3. Zarówno Kąpielisko jaki i Plaża są ogólnodostępne w godzinach od 1000 do 1800. Poza w/w godzinami przebywanie na terenie Plaży możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą pracowników Hotelu i Restauracji Kaskada.
 4. Kąpielisko jest strzeżone w godz. od 1000 do 1800 , gdy wywieszona jest biała flaga.
 5. Kolory flag na Kąpielisku oznaczają:

 

BIAŁA – kąpiel zezwolona w ramach regulaminu i granic Kąpieliska

CZERWONA – zakaz kąpieli – dyżur służb ratowniczych

CZERWONO ŻÓŁTA – Kąpielisko strzeżone – strefa kąpieli – dyżur służb ratowniczych

BRAK FLAGI – Kąpielisko nieczynne, zakaz kąpieli – brak służb ratowniczych

 

 1. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie Plaży i Kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Zabrania się wstępu na teren Plaży i Kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 3. Na terenie Plaży i Kąpieliska zakazuje się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 4. Kąpielisko strzeżone podzielono na następujące strefy:
 • brodzik dla dzieci, ogrodzony bojami i siatką, głębokość wody do 40 cm;
 • strefę dla nie umiejących pływać o głębokości wody 1,2m oznaczoną bojami w kolorze żółtym;
 • strefę dla umiejących pływać o głębokości wody do 4m, oznaczoną bojami w kolorze czerwonym.
 1. Ratownikami są osoby noszące jednolity ubiór o wyraźnie oznaczonym kolorze i czapkę ratownika (dalej zwane Ratownikami).
 2. Osoby korzystające z Plaży są ściśle zobowiązane do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu jak również do stosowania się do poleceń i próśb zarówno Ratownika jak i pracowników Hotelu i Restauracji Kaskada. W przypadku braku stosowania się do w/w zaleceń, zarówno Ratownik jak i pracownicy Hotelu i Restauracji Kaskada mają prawo żądać opuszczenia przez taką osobę terenu Plaży.
 3. Osoby korzystające z Kąpieliska są ściśle zobowiązane do stosowania się wyłącznie do poleceń Ratownika. W przypadku braku stosowania się do w/w zaleceń, Ratownik ma prawo żądać opuszczenia przez taką osobę terenu Kąpieliska.
 4. Osoby korzystające z Plaży i Kąpieliska zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.
 5. Grupy zorganizowane :
 • mogą przebywać na terenie Plaży i Kąpieliska wyłącznie pod opieką własnego ratownika – opiekuna;
 • na terenie Kąpieliska może przebywać tylko jedna i to nie większa niż 15 osobowa grupa odpowiednio oznaczona np. jednolite czepki, chusty itp.;
 • Opiekunowie zobligowani są do zgłoszenia grup do Ratownika pełniącego w danym momencie funkcję kierownika zespołu ratowniczego.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 2. Na terenie Plaży i Kąpieliska czynne są:
 • wypożyczalnie sprzętu wodnego ( fly-board, jachty i rowery wodne)
 • wypożyczalnia leżaków
 • sanitariaty
 • punkt ratowniczy i medyczny
 1. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje za osobą opłatą i zgodnie z treścią następujących regulaminów:
 • Regulamin czarteru jachtów Sigma Club i Mariner 24;
 • Regulaminem świadczenia usług fly-board.pl;
 • Regulaminem wynajmu sprzętu wodnego;
 1. Osoby niszczące sprzęt wodny ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody stosownie do treści regulaminów o których mowa w pkt. 17.
 2. Zakazuje się :
 • Przekraczania granicy strefy wyznaczonej dla pływających;
 • Wchodzenia na część pomostu wydzieloną pod rusztowanie przeznaczone do korzystania z „bloba”, jak również wchodzenia na to rusztowanie;
 • Wchodzenia do wody wbrew zakazowi Ratownika;
 • Wchodzenia do wody kiedy wywieszona jest czerwona flaga;
 • Kąpieli poza godzinami, kiedy kąpielisko nie jest strzeżone;
 • Kąpieli w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających;
 • Przebywania na Plaży w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających;
 • Niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Plaży i Kąpieliska;
 • Zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności :
 • zakłócania spokoju,
 • popychania, wrzucania innych osób do wody;
 • leżakowania, biegania, jeżdżenia rowerami po pomostach;
 • skakania z pomostu do wody;
 • zaśmiecania i brudzenia terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
 • malowania i pisania po konstrukcjach miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
 • wchodzenia w strefę wyznaczoną dla służb ratowniczych;
 • Kąpania psów i innych zwierząt domowych;
 • Wnoszenia szklanych opakowań na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
 • Grillowania na pomostach i na terenie Plaży;
 • Przebywania na Plaży i Kąpielisku poza godzinami o których mowa w pkt. 3 i 4;
 • Stwarzania zagrożeń bezpieczeństwa, wszczynania fałszywych alarmów i prowokowania sytuacji grożących utonięciu lub innym wypadkiem;
 • Spożywania alkoholu poza punktami gastronomicznymi;
 • Wprowadzania psów – postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.
 1. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie Plaży za wyjątkiem pomostów i stanowisk ratowniczych.
 2. Za przedmioty pozostawione na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Zabrania się niszczenia znaków żeglugowych odgradzających miejsce wykorzystywane do kąpieli od szlaku żeglugowego, wód otwartych lub miejsc w których kąpiel jest zabroniona.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

 

Numery alarmowe

Telefon alarmowy 112

Centrum koordynacji ratownictwa wodnego : 601-100-100